Choď na obsah Choď na menu
 


MIESTNE KOMUNIKÁCIE V OBCI HORNÁ MARIKOVÁ - AKO ĎALEJ?

23. 8. 2011

 

         Naša Obec má výmeru viac ako 4700 ha, sieť niekoľko desiatok kilometrov miestnych komunikácií, vedúcich do väčších miestnych častí i do odľahlých malých osád. A žiaľ v súčasnej dobe má menej ako 660 trvale bývajúcich občanov.  Finančné zdroje obce sú i z dôvodu nízkeho počtu trvale žijúcich občanov, značne obmedzené.  Ako Obec máme problém finančne zabezpečovať zimnú údržbu komunikácií, osvetlenie, údržbu majetku  a bežnú agendu obce. Financie na opravy preťažovaním zničených ciest v správe obce, ako obec nemáme.
      
      Miestne komunikácie v obci vznikli v  minulosti na pôvodných starých vozových cestách. Boli od nepamäti upravované  tu bývajúcimi občanmi,  v tej ktorej dobe boli zlepšované zásahmi vedenia obce a neskôr budované obcou v rámci akcie „Z“.  V dobe 50. – 70. rokov boli dobudované v okrese existujúcimi socialistickými organizáciami v súčinnosti s vtedajším MNV.  
      Dobudovanie predstavovalo minimálny návoz drveného lomového kameňa, asfaltový nástrek s posypom vápencovou drťou a následným zavalcovaním vozovky.       Komunikácie boli od nepamäti využívané občanmi obce k príswtupu do osád a neskôr  aj „socialistickými organizáciami“  k zabezpečeniu ich činnosti: – poľnohospodárska výroba – chov oviec, príprava objemového krmiva, hospodárenie v lesoch – odvoz dreva na súpravách do cca 20 ton. V tej dobe, pri prípadnom poškodení miestnych komunikácií pri prejazde ťažkých mechanizmov, alebo ťažbe dreva,  nastúpila „socialistická organizácia“ (štátne lesy, JRD Podhradie ap.) a miestnu komunikáciu opravila.
 
      Miestni trvale žijúci obyvatelia a majitelia rekreačných domov a chát využívajú dodnes miestne komunikácie k prístupu na svoje pozemky a k svojim nehnuteľnostiam, dnes prevažne osobnými motorovými vozidlami. Sporadicky a ojedinele je týmito užívateľmi použitý traktor či nákladný automobil k dovozu palivového dreva, uhlia,  stavebného materiálu pri rekonštrukcii nehnuteľností. Prevažne sa jedná malotraktory, alebo o vozidlá typu Avia, PV3S, Tatra 815, ktorých celková hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí do 10-15 ton.     

        Mesto Považská Bystrica vlastní v našej obci značný majetok – cca 2000 ha lesných pozemkov v rubnom veku, ktorý obhospodaruje prostredníctvom mestom zriadenej spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o., ktorej je zároveň 100% vlastníkom.   
         Spoločnosť využíva miestne komunikácie pre prístup zo štátnej cesty III. triedy do porastov. Je to hlavne v Miestnych častiach  Modlatín, Žrnové, Udíčka, Stolečné a Ráztoka. Vyťažené drevo je  zvážané na ťažkých 50 – 60 tonových súpravách. Popri ťažbe dochádza na týchto komunikáciach i k manipulácii s drevnou hmotou pri jej sťahovaní, skládkovaní a nakládke na odvozné súpravy.
          Jazda takýchto súprav a ťažobná činnosť, značne preťažuje povrch vozoviek, spôsobuje výtlky, praskanie krajníc, zlomy vozovky, pretláčanie krajov vozovky do priľahlých odvodňovacích priekop a kanálov, čo spôsobuje ich znefunkčnenie a následné vytekanie vody na vozovky. Voda na vozovke miestnych komunikácií v zimnom období počas silných mrazov spôsobuje ďalšiu deštrukciu ciest.  
         V roku 2010 bola spoločnosťou Mestské lesy v obci Horná Mariková vykonaná ťažba viac ako 27 000 m3 drevnej hmoty, ktorá bola odvezená na cca 900 súpravách, z toho cca 50 % po miestnych komunikáciach patriacich obci.  V ďalších rokoch má ťažba ešte rásť, niektoré porasty sa dostávajú do rubného veku i v spodnej časti obce v častiach Kadubové a Rovné. 
        
      
      Miestne komunikácie sú zo zákona vo vlastníctve obcí, obec je správcom týchto komunikácií. Obec v našom prípade je skutočným vlastníkom pozemkov pod týmito komunikáciami i de jure, podľa záznamu Katastra. 
      Zákon ukladá vlastníkovi a správcovi komunikácií pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. Obec je povinná podľa Zákona svoj majetok udržiavať, zveľaďovať a chrániť, v prípade potreby , zase podľa Zákona, môže prijať opatrenia na ochranu svojho majetku, alebo môže v rámci Zákonom povolených limitov jeho použitie obmedziť. Nechcem tu písať o nedotknuteľnosti vlastníctva jasne vyplývajúceho z Ústavy SR. 
     V Obci sme vzhľadom k stavu nútení riešiť stav ciest a prijať opatrenia, ktoré zabránia ďalšej devastácii našich miestnych komunikácií.
     Jedno z možných opatrení bolo využité v jarných mesiacoch pri ťažbe dreva nad osadou Pagaňov, kde chceli štátne lesy - Lesy SR, odštepný závod Považská Bystrica odviezť vyťaženú drevnú hmotu z Rovného, resp. z Gáborky. Cesta do Rovného – je v spodnom úseku v značne dezolátnom stave, pamätníci datujú, že od dôb väčšej ťažby v lokalite Ondrišovci, ktorú pred pár rokmi realizovali štátne lesy. Dnes by cesta väčšie zaťaženie nemusela zniesť. 
Odvoz v celých dĺžkach bol v tomto prípade Obcou zakázaný!
     V rámci snahy o korektné vzťahy do budúcna Obec jednorázovo povolila vývoz tejto hmoty v štvormetrových dĺžkach na „ľahkej“ vyvážacej súprave, ťahanej traktorom na sklad, ktorý si „lesáci“ vytvorili na parcele p. Paganíka, vedľa štátnej cesty, kde takto navozené a zhromaždené drevo prekladali na kamióny.
     Sme si vedomí, že takáto manipulácia zvyšuje náklady na ťažbu na jednej strane a na druhej strane ešte aj znižuje hodnotu drevnej hmoty, tým, že táto je krátená na malé dĺžky.
Druhým z možných opatrení je spolupodieľanie sa producentov a prepravcov drevnej hmoty na zabezpečovaní potrebných opráv realizovaných obcou, v prípade spolupodieľania sa môžeme súhlasiť ako občania obce s doterajším režimom využívania miestnych komunikácií. Inak nie!
  
        K posúdeniu stavu našich miestnych komunikácií sme nechali po odsúhlasení Obecným zastupiteľstvom spracovať odborný znalecký posudok, ktorý jednoznačne dokazuje degradáciu miestnych komunikácií v obci Horná Mariková vplyvom preťažovania jazdou ťažkých nákladných vozidiel s váhou nad 10 ton.  
   Odvozná súprava na odvoz dreva v celých dĺžkach dosahuje celkovú hmotnosť 50 – 60 ton !!!
     Boli urobené merania, sondy a rozbor použitého materiálu pri konštrukcii dotknutých vozoviek. 
      Záver správy jednoznačne odporúča vylúčiť z dopravy na miestnych komunikáciach v Obci Horná Mariková vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony, s tým, že vozidlá nad 10 ton trvale deformujú vozovky miestnych komunikácií. 
Najväčší objem tejto prepravy na našich  miestnych komunikáciach realizuje spoločnosť Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o.

        Hovoril som už spolu o tomto probléme i s funkcionármi Štátnych lesov, Úrbárskeho spoločenstva, Mesta, funkcionármi spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o. i odborníkmi v odbore práva a dopravy, vrátane pracovníkov odboru dopravy, polície i dotknutých ministerstiev.
      V jednom rozhovore som dostal odpoveď, že spoločnosť Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o. cesty nepreťažuje,  lebo že odvoz je zabezpečovaný dodávateľsky a miestne komunikácie preťažujú odberatelia drevnej hmoty.
      Ako starosta obce som to posúdil ako „Silne arogantnú odpoveď“.
      Dostal som i odpoveď a zároveň radu – „Máte znalecký posudok, cesty sú Vaše - Zakážte dopravným značením vjazd do týchto úsekov vozidlám nad 10 ton a niekto veľmi rýchlo príde na to, že Vám musí s Vami jednať a že Vám musí pri údržbe a oprave komunikácií 
pomáhať!“
      Písomne som vyzval riaditeľa spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o. k zvolaniu spoločného  jednania za účasti zástupcov spoločnosti, riaditeľa, Dozornej rady ML, zástupcov Mesta Považská Bystrica, zástupcov Obce Horná Mariková – starostu obce a Obecnej rady, zástupcu Odboru dopravy Obvodného úradu a zástupcu Dopravného inšpektorátu k riešeniu otázok spojených s používaním a údržbou Miestnych komunikácií v našej obci. 
      K jednaniu som ponúkol naše obecné priestory, PC projektor, poukázal som na možnosť urobiť obhliadku dotknutých úsekov ciest priamo v teréne
      Jednanie by sa malo uskutočniť v mesiaci september. O výsledkoch a z nich vyplývajúcich krokoch Vás budeme priebežne informovať.
                                                                                                                                                  Ing. Miroslav Hamar
                                                         starosta obce
 

Výpis zo správy o stave vozoviek v obci Horná Mariková vo formáte PDF otvoríte kliknutím na odkaz:

Správa o stave vozoviek