Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluva o spolupráci

4. 2. 2013

     Táto Zmluva o vzájomnej spolupráci - upravuje vzájomné vzťahy medzi Obcou Horná Mariková a Spoločnosťou Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o. ohľadne užívania miestnych komunikácií, ktoré sú vo vlastníctve Obce Horná Mariková.  

       Zmluva vymedzuje práva a povinnosti zmluvných strán a zároveň je dohodou o tom, že Spoločnosť každoročne vykoná opravu miestnych komunikácií v obci na spoločne vytipovaných úsekoch miestnych komunikácií a to v termíne do 30.6. bežného roku. Obec, na druhej strane strpí záťaže, ktoré spôsobujú ťažké náklady pri odvoze dreva.
       Oprava miestnych komunikácií bude vykonaná na základe zápisu spoločnej komisie, ktorej zvolanie bude v termíne do 15. apríla iniciovať obec. Prioritne sa budú opravovať úseky vozoviek, poškodených pri zvozoch dreva z produkcie Spoločnosti. V tomto smere najviac sú poškodzované obecné cesty v Miestnych častiach Modlatín, Žrnové, Udíčka, Rokytové, Stolečné a Ráztoka. 
        Spoločnosť na základe zápisu komisie, kde bude stanovený úsek a rozsah (druh opravy)  zabezpečí opravu týchto úsekov.  Obec si po oprave úsek skontroluje, prevezme a bude jej poskytnutá kópia dokumentácie o danej oprave k ich archivovaniu.
        Zmluva obsahuje i dohodnutý objem finančných prostriedkov na opravy poškodení miestnych komunikácií vo výške 15.000,- Euro/ročne.
        Zmluva bola podpísaná na desaťročné obdobie - je to obdobie platnosti aktuálneho Lesného hospodárskeho plánu- - podľa neho sa vykonáva ťažba dreva v lesoch, tzn. Zmluva je platná odo dňa podpisu Zmluvy do 31.12.2022.

Zmluva vo formáte PDF