Choď na obsah Choď na menu
 


Október - mesiac úcty k starším

27. 10. 2011

Príhovor starostu obce na stretnutí s najstašou generáciou 

Vážení prítomní,

       Pomáhať iným, pomáhať si navzájom, je hádam najkrajšia vlastnosť, ktorú dostáva človek do vienka už pri narodení.  Len na nás záleží ako s touto prirodzenou vlastnosťou naložíme. Obcou Horná Mariková a v spolupráci s obcou sú organizované rôzne podujatia kultúrno-spoločenského charakteru.

      Pomoc občanom, zvlášť sociálne slabším občanom vyplýva samospráve aj zo Zákona o sociálnej pomoci, Obec Horná Mariková sa snaží skôr narodeným občanom vyjsť v ústrety nad rámec tohto legislatívneho nariadenia.

     Z Obce boli poskytnuté sociálne finančné výpomoci, žiaľ len v nevyhnutnej miere a v doslova hraničných situáciách, do ktorých sa môže rodina, alebo konkrétny občan dostať. 
Bežne sme poskytovali výpomoci občanom na základe ich požiadaviek, technikou obecného úradu pri dovoze stavebného materiálu, dreva, úpravách terénu, zabezpečením možnosti pravidelného nákupu mäsa, ale i dovozu do nemocnice, na úrad ap.     

     Problémom sú samozrejme tak ako všade financie. Finančné zdroje obce sú tvorené z časti daňami, daňami za pozemky a komunálny odpad a ostatnými príjmami. Hlavným zdrojom príjmov Obce sú podielové dane na počet obyvateľov, ktoré nám poukazuje štát.
Naša obec má rozlohu 4700 hektárov a patrí medzi najväčšie na Slovensku. Žiaľ počet obyvateľov je nízky a rozloha katastra je veľká, máme veľa ciest, veľa osvetlenia, veľa zástaviek SAD.
     Z toho mála peňazí zabezpečujeme chod 185 lámp pouličného osvetlenia, v zime udržujeme 12 kilometrov miestnych komunikácií, tieto komunikácie potrebujeme urýchlene zrekonštruovať, zabezpečujeme priestory pre zber, zvoz a vývoz komunálneho odpadu. Platíme vysoké poplatky za odvoz, uskladnenie a likvidáciu komunálneho odpadu.

      Obec má dnes 654 obyvateľov, z toho je viac ako dvesto občanov v dôchodkovom veku, teda nad 60 rokov, tých, ktorí sú závislí od dôchodku. Časť mladších obyvateľov má problémy so zamestnaním sa a sú odkázaní na sociálne dávky poskytované štátom.
Patríme medzi obce s vysokou mierou nezamestnanosti.

      Požiadavky jednorazových dávok sociálnej pomoci v obci sa týkali príspevkov na zdravotné pomôcky a lieky, ktoré sú potrebné a na preplatenie ktorých nemajú dôchodcovia zo zákona nárok. Na druhom mieste sú príspevky na palivá, zvlášť tam, kde v domácnosti starší človek žije osamotene.
O pomoci v možnom rozsahu a možnostiach obecného rozpočtu rozhoduje Obecné zastupiteľstvo

      Samozrejme, v plánoch Obce sú načrtnuté aj vízie, ktoré by mali viesť k spríjemneniu jesene života našich obyvateľov. Realizácia Vašich záujmov a obhajoba uspokojovania oprávnených potrieb občanov tretieho veku, patrí k cieľom Obce Horná Mariková.

      Na dnešné stretnutie sme z Obce pozvali občanov vo veku nad sedemdesiat rokov.
Teší ma a je potešiteľné i pre ostatných spoluobčanov, že i vy, skôr narodení  sami organizujete a vykonávate rôzne aktivity, že ste činní a je Vás vidieť. Veľmi aktívna je pod vedením výboru, Jednota dôchodcov , čoho rukolapným dôkazom je vysoká organizačná úroveň nimi organizovaných akcií, zvlášť každoročných „Stretnutí heligónkárov v Hornej Marikovej.
Vo folklórnom súbore Žrnovanka tvoria starší členovia skupiny - dôchodcovia pevný pilier o ktorý sa môže celý súbor s dôverou opierať. Časť členov súboru nám na dnešnom stretnutí  za účasti Vašich vrstovníkov predvedú v krátkom kultúrnom programe časť svojho umenia.
      
Vážení prítomní,
     Prijmite zo strany Obce poďakovanie, a berte prosím, dnešné pripomenutie Mesiaca úcty k starším ako poďakovanie nie len Obce, ale všetkých spoluobčanov a blízkych za všetko to, čo ste v živote pre svoju obec a naše obecné spoločenstvo v minulosti urobili. Prijmite i skromné dary a malé pohostenie, ktoré sme pre Vás pripravili.

       Dovoľte mi na záver vysloviť myšlienku, ktorá nesúvisí s vekom, ale elánom ktorý je, motorom fyzického i psychického zdravia ľudí každého veku: „Stretávajme sa, rozprávajme sa, tešme sa i z maličkostí, tolerujme si navzájom chyby i nedostatky, pochváľme klady, vážme si chvíle, lebo nikdy nevieme, či nám osud dopraje stretnúť sa aj nabudúce v takomto hojnom počte“.

                                                                                           
                                                                                                                      starosta

 

Náhľad fotografií zo zložky Stretnutie s najstaršou generáciou obce