Choď na obsah Choď na menu
 


Verejné obstarávanie - protipovodňové opatrenia

19. 4. 2011

      Termín odovzdania návrhov projektu bol 18. apríl 2011 do 12,00 hod. Do tohoto termínu odovzdali podklady zástupcovia z piatich firiem. Vyhodnotenie ponúk bolo stanovené na deň 19. apríla 2011 o 12,15 hod na Obecnom úrade.
       Vyhodnotenie ponúk vykonala podľa prijatej zásady z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva komisia v zložení  Obecnej rady, pre neprítpomnosť jej členky  doplnená o predsedu Komisie pre životné prostredie v obci, ktorý kandidoval za rovnakú politickú stranu.
Zloženie komisie: predseda p. Ivan Bakalík - Predseda finančnej komisie pri OZ
                                 člen           p. Marian Gárdoň - predseda komisie pre ochranu majetku a PO
                                 člen           p. Peter Kočinec  - predseda komisie pre ŽP pri OZ
      Výberová komisia vyhodnocovala kvalitu pripraveného projektu - zámeru a objem plánova ných vodozádržných opatrení. Za dodávateľa projektu pre Obec Horná Mariková komisia vybrala firmu   

                                              AKTIV PRO s.r.o.

Ponuky uchádzačov:
AKTIV PRO s.r.o.  34.552m3  predložená dokumentácia:
Zmluva o dielo, 
Výpis z OR, 
Záväzné prehlásenie o vytvorení 10 pracovných miest pre obec,
Príloha 2 záväzok o vytvorenom zádržnom priestore, 
Krycí list rozpočtu, 
Fotodokumentácia záujmových častí pre realizáciu, 
Technická správa, 
Výkaz výmer, 
Prehľadná situácia konkrétne riešenia VH-01, 
Situácia konkrétne riešenia VH-02, 
Výkres typy hrádzok 1, 
Výkres typy hrádzok 2, 
Výkres zasakovacia jama, 
Mapa záujmového katastra 24 ks 
 
ARENAL Slovensko s.r.o. 32.905m3, predložená dokumentácia : 
Návrh Zmluvy o dielo, 
Výpis z OR, 
Čestné prehlásenie že firma nemá žiadne dlhy voči sociálnej poisťovni,
Návrh rozpočtu, 
Návrh konkrétnych riešení v bodoch 1 - 102, 
Fotodokumentácia záujmových častí pre realizáciu, 
Mapa záujmového katastra 30 ks  

EKOstav Oščadnica s.r.o. 30 519m3, predložená dokumentácia:
Zmluva o dielo, 
Výpis z OR, 
Záväzné prehlásenie o vytvorení 14 pracovných miest pre obec,
Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky zodpovedného vedúceho
Príloha 2 záväzok o vytvorenom zádržnom priestore, 

TYPOS - Vladimír Tichý  30.200m3, predložená dokumentácia:
Zmluva o dielo, 
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, 
Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre stavebný dozor,
Príloha 2 záväzok o vytvorenom zádržnom priestore, 

LESOSTAV SEVER s.r.o.  30.080m3, predložená dokumentácia:
Zmluva o dielo, 
Výpis z OR, 
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, 
Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky zodpovedného vedúceho
Príloha 2 záväzok o vytvorenom zádržnom priestore, 

      Materiály verejného obstarávania budú do 21. apríla 2011 obecným úradom skompletizované, doplnené o dokumentáciu požadovanú od Obce, správcov a vlastníkov pozemkov a zaslané na Úrad vlády SR ku kontrole a podpisu zmluvy. Vyhodnocovanie a kontrola podkladov na úrade vlády bude 27. apríla 2011.  Práce by mali byť zahájené začiatkom mája 2011.