Choď na obsah Choď na menu
 


Výberové konanie

 

                                  Obec Horná Mariková 
   vyhlasuje výberové konanie na miesto zamestnanca OcÚ 
                                       ekonóm - účtovník


1.Požadujeme splnenie nasledovných podmienok :
- úplné stredoškolské,  alebo vysokoškolské vzdelanie,
- prax v podvojnom účtovníctve minimálne 5 rokov,
- znalosti zákonov : Zákon č. 431/2002Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov
- užívateľské ovládanie PC a účtovných programov,
- znalosť výkazníctva, odvodovej, daňovej, mzdovej a personálnej problematiky
- vodičský preukaz skupiny "B"
- komunikatívnosť

2.Náležitosti prihlášky :
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo),
- originál výpisu z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
- doklady potvrdzujúce požadovanú  prax 
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- štruktúrovaný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a kurzov,
- súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

3. Spôsob a vykonanie výberu uchádzača :
- uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie ekonóm účtovník NEOTVÁRAŤ“ na adresu : Obec Horná Mariková, Horná Mariková č. 357, 018 03 Horná Mariková,  tak, aby táto bola najneskôr  20. 4. 2012 doručená do podateľne, prípadne v tento deň odoslaná poštou,
- obec si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov,
- výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru,
- deň nástupu do zamestnania 1.6.2012, prípadne podľa dohody,
- dátum pohovoru sa uskutoční na základe písomnej pozvánky,
- uchádzači, ktorí nespĺňajú podmienky, nebudú na pohovor pozvaní.

4. Platové podmienky :
- V zmysle zákona o výkone prác vo verejnom záujme

V Hornej Marikovej, dňa  20.3.2011
 
Ing. Miroslav Hamar v.r.
starosta obce