Choď na obsah Choď na menu
 


ZSS Obce Horná Mariková

11. 7. 2013

Kto nemá úctu k starému človekovi,
nemôže mať úctu k nikomu a ničomu.


Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková 


Kontaktná adresa: Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková
018 03 Horná Mariková 37

Riaditeľka ZSS: Bc. Anna Hanuliaková 

telefón: 042/4352214 riaditeľka 
             042/4352197 zdravotný úsek
             mobil 0910940483
e-mail: zssobcehornamarikova@gmail.com

Obec Mariková patrila v prvej polovici minulého storočia k najľudnatejším obciam Slovenska. K administratívnemu rozdeleniu obce Mariková na Hornú a Dolnú Marikovú sa uskutočnilo v roku 1954. Väčšia časť obyvateľov žila vtedy na území dnešnej Hornej Marikovej. Svedčí o tom aj skutočnosť, že do začiatku 6O-tych rokov fungovali na jej území 4 základné školy, z ktorých jedna bola „plnoorganizovaná“ a tri boli malotriedky.
Aj v časti obce Pagaňov bola malotriedna škola, z ktorej odišli poslední žiaci v roku 1976 (?)
Budova ZŠ Pagaňov bola v ďalšom období využívaná ako „Izba revolučných tradícií“.
Veľmi radi sa chválime tým, že v školskom roku 1931/1932 tu pôsobil ako učiteľ aj kpt. Ján Nálepka.
V roku 1993 prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie prebudovať bývalú ZŠ na Pagaňove na domov dôchodcov. S výstavbou sa začalo v jarných mesiacoch 1994 a 16. októbra 1995 ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny p. Oľga Keltošová spolu so starostom obce p. Františkom Máčkom slávnostne otvárali prvý „obecný“ domov dôchodcov na Slovensku. Bol to domov dôchodcov vybudovaný za obecné financie.
Obec Horná Mariková vynaložila zo svojho rozpočtu na jeho výstavbu viac ako 11 mil. Sk. Snahou vedenia obce bolo vybudovať zariadenie, v ktorom by osamelí a odkázaní Hornomaríkovci prežili dôstojnú starobu.
Prevádzkovateľom zariadenia bol Okresný úrad Považská Bystrica, ktorý financoval tromi miliónmi Sk vnútorné vybavenie zariadenia.
V druhej polovici roku 1998 sa pri organizačných zmenách stal zriaďovateľom DD Horná Mariková Krajský úrad Trenčín.
Dňom 1. 6. 2002 sa DD pretransformoval na Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Horná Mariková a od 1. 7. 2002, na základe Zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky sa jeho zriaďovateľom stal Trenčiansky samosprávny kraj.
Zastupiteľstvo TSK dŇa 31.10.2012 rozhodlo o ukončení prevádzkovania zariadenia k termínu 31.12.2013, zámer bol činnosť ukončiť a klientov premiestniť do iných zariadení na území kraja z dôvodu vysokých nákladov na prevádzku zariadenia. 
Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Mariková na návrh starostu obce Ing. Miroslava Hamara rozhodlo o prevzatí zariadenia pod správu obce ako rozpoičtovej organizácie obce. K zabezpečeniu zníženia nákladov na prevádzkovanie obec v roku 2013 a začiatkom roku 2014 prebudovala systém elektrického vykurovania na spaľovanie biomasy, bola urobená zmena prípojky elektrickej energie so znížením výkonu a odberu, boli rozšírené miesta pre klientov a racionálnejšie boli rozdelené pracovné úlohy personálu, čím došlo k úspore pracovných miest.
Dňom 1.1.2014 vzniklo Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková. 

ZSS je zriadené na dobu neurčitú.
Je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami aj výdavkami napojená na rozpočet Obce Horná Mariková.
Činnosť ZSS riadi jeho štatutárny zástupca, t. j. riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva Zastupiteľstvo Obce Horná Mariková.
Riaditeľ vykonáva svoju funkciu ako výkon práce vo verejnom záujme.
Je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch, v majetkovoprávnych vzťahoch, ktoré súvisia s plnením účelu a úloh ZSS a zastupuje ZSS navonok.

V ZSS t. č. pracuje 19 zamestnancov.
Vnútorne, z hľadiska riadiaceho a organizačného, sa člení na tri úseky:
- úsek riaditeľa
- úsek ekonomicko-prevádzkový
- úsek sociálno-zdravotnícky.

Zariadenie sociálnych služiebObce  Horná Mariková je zariadením sociálnych služieb, právnickou osobou, zriadenou za účelom poskytovania starostlivosti občanovi, ktorému nemožno poskytovať, podľa zákona, inú sociálnu službu, alebo ak poskytnutie inej sociálnej služby podľa tohto zákona dostatočne nerieši jeho nepriaznivú sociálnu situáciu. .

Pri vzniku DD bola jeho kapacita 29 miest, t. č. má ZSS kapacitu 37 miest.
Prvou ubytovanou klientkou bola p. Agáta Pipošiarová. Najstarším obyvateľom je pani Anna Salaníková, ktorá sa v svojich 99 rokoch teší pomerne dobrému zdraviu.
Klienti sú ubytovaní na 14 -tich izbách, z toho sú:
- 2 izby 4-lôžkové,
- 6 izieb 3-lôžkových
- 4 izby 2-lôžkové a
- 1 izba 1-lôžková.

Zariadenie je celoročne plne obsadené.
Ubytovaných je 35 klientov, z toho 30 žien a 5 mužov.
Priemerný vek našich klientov je 82,5 roka.
K dispozícii majú veľkú jedáleň, čajovňu – vybavenú televízorom, videom, spoločenskými hrami, krásnu kaplnku, ktorá sa t. č. rekonštruuje.
Poznáme aj život v iných sociálnych zariadeniach. Každý rok sa stretávame s obyvateľmi DD-DSS Papradno, navštívili sme aj DD-DSS Považská Bystrica – Zakvášov, CSS Trenčín – Juh.
DD-DSS existuje už trinásť rokov. Celú túto dobu sa stále zveľaďuje:
vybudoval sa nový zdroj pitnej vody, vydláždili sa prístupové plochy, opravila sa strecha, natrela sa fasáda budovy, zvýšila sa kapacita zariadenia a mnoho iných drobností, ktorými sa spríjemnil život klientom i zamestnancom.
Stále je čo „vylepšovať“. Na takéto aktivity získavame finančné prostriedky od sponzorov, príp. podávaním žiadostí o dotácie.

V poradovníku došlých žiadostí o umiestnenie v DD-DSS máme ku koncu roka 2008 zaevidovaných 38 žiadostí.
Táto situácia by sa vyriešila vybudovaním nových izieb pre klientov v podkroví zariadenia.
Veríme, že sa v krátkej budúcnosti podarí vypracovať projekt na rekonštrukciu týchto priestorov a finančne tento projekt pokryť.

Od 1. 1. 2009 nadobudol platnosť nový Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý priniesol mnoho zmien. Jednou z podstatných zmien je aj podávanie žiadostí o umiestnenie. Žiadosti o umiestnenie do DD predkladajú žiadatelia na obecný úrad v mieste svojho trvalého bydliska, žiadosti o umiestnenie do DSS na VÚC – Odbor sociálnej pomoci.

Štatistiky dokazujú, že počet ľudí odkázaných na opateru v zariadeniach sociálnych služieb stále narastá. Veríme, že budovaniu zariadení sociálnych služieb bude naša spoločnosť venovať zvýšenú pozornosť. Veď naši starkí si to zaslúžia.